April 23, 2024 5 min read
Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ πληττόμενων από τα μέτρα της πανδημίας (Β’ Κύκλος)

Share

H Δράση Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους, από 1/1/2021 και για περίοδο 3 μηνών.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων:

 • σε επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης
 • ομολογιακά δάνεια
 • Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Νόμου 128/75

Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα.

Η δράση συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των μέτρων προς την Ε.Ε. έως τις 31/12/2021. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (το από SA.61802/19.2.2021 εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ).

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 64.000.000,00 ευρώ.

Το συνολικό ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που δύναται να λάβει κάθε επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 200.000,00 ευρώ. Για τις περιπτώσεις των επιλέξιμων αιτήσεων χρηματοδότησης που η συνολική επιλέξιμη δημόσια επιχορήγηση τους υπερβαίνει τις 200.000,00 ευρώ, ο δικαιούχος δύναται να αναλάβει αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα, σύμφωνα με την με Α.Π. 897/18.02.2022 Απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ μέσω της 71ης γραπτής διαδικασίας.

Ωφελούμενοι

Τελικοί ωφελούμενοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, που οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19 και που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Δικαιούχοι

Ο Δικαιούχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του:

 • θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα οικεία Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του έργου
 • έχει την ευθύνη της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης
 • συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης της δράσης και τηρεί τα σχετικά παραστατικά
 • παρέχει διευκρινίσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση της παρούσας δράσης
 • αποστέλλει στην ΕΥΚΕ, προκειμένου να δημοσιευτούν στον εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σχετικές πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση που χορηγείται βάσει της σχετικής Ανακοίνωσης η οποία υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, εντός 12 μηνών από τη χορήγηση, σύμφωνα με τη φόρμα του Παραρτήματος VIII της παρούσας Απόφασης (σημείο 88 της Ανακοίνωσης)
 • υποβάλλει στην ΕΥΚΕ τις προβλεπόμενες ετήσιες εκθέσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην Επιτροπή (σημείο 89 Ανακοίνωσης)
 • τηρεί για 10 έτη λεπτομερή αρχεία για τη χορήγηση των ενισχύσεων της παρούσας. Πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων της Ανακοίνωσης. Κι αυτό για να καταστεί δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα
 • προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου του ως «Δικαιούχος» της δράσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής 2014-2020 και όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης. Επίσης θα παρέχει στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και στην Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δυνητικών ληπτών των ενισχύσεων, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην παρούσα δράση του συνόλου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που νομίμως δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν:

 • να εφαρμόζουν τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης πράξεων και καταβολής της επιχορήγησης, επιβεβαιώνοντας την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων από τους λήπτες της ενίσχυσης,
 • να διαβιβάζουν στο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ τα προβλεπόμενα στοιχεία των δανείων,
 • να διατηρούν, κατά το μέρος εμπλοκής και αρμοδιότητάς τους, αρχεία, για 10 έτη, για τη χορήγηση ενισχύσεων της παρούσας που τα αφορούν τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων της Ανακοίνωσης, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Επιλεξιμότητα

 • Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
 • Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
 • Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ).

Προθεσμία

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων για την Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων είναι στις 15/4/2022 και ώρα 16:00.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δάνειο ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,ΕΣΠΑ ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις