May 24, 2024 5 min read
Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. Αιγαίου

Share

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση εδώ.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.000.000€.

Ο προϋπολογισμός για την ενίσχυση κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
 • 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από τη μία κατηγορία, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στην άλλη.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ειδικότερα από τον Άξονα 04, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».

Στόχος της Δράσης

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη και ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού

Ποιους αφορά η ενίσχυση

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός της εμπειρίας
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:

Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών

Κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€.

Ενίσχυση Υπό σύσταση Επιχειρήσεων

Κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
 • με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
  • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
  • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
  • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Γενικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση

Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (σύμφωνα με τα ανωτέρω) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις
 • να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
 • να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
 • να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις
 • οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές

Δαπάνες που επιδοτούνται για την ενίσχυση

Κατ. Δαπάνης 1: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Οι επενδυτικές δαπάνες της Κατηγορίας 1 αφορούν την κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, αναγκαίων για τη λειτουργία της επιχείρησης

Οι δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:

1. Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
2. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
3. Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Υδατος και επεξεργασίας αποβλήτων
4. Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
5. Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

Οι δαπάνες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, ειδάλλως θα κρίνονται μη επιλέξιμες. Στο παράρτημα περιλαμβάνεται ενδεικτικός πίνακας τιμών εύλογου κόστους για τις εργασίες αυτές.

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα Κατηγορία δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών.

Κατ. Δαπάνης 2: Αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων & εξοπλισμού

Οι επενδυτικές δαπάνες της Κατηγορίας 2 αφορούν την προμήθεια ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, αναγκαίου για τη λειτουργία της επιχείρησης
Οι δαπάνες μηχανημάτων και εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια)
 • Εξοπλισμό για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση ερευνητικής δραστηριότητας
 • Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και αμεταχείριστα.

Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης για τη χρήση του εξοπλισμού.

Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία της σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής. Τα εξαρτήματα δε θα πρέπει να αποτελούν συνήθη αναλώσιμα.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει. Στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη της σύμβασης.

Εάν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική ημερομηνία έως την οποία λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές στο πλαίσιο της επιδοτούμενης πράξης, θεωρούνται επιλέξιμες μόνον οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή έως την τελική ημερομηνία των πληρωμών στο πλαίσιο της επιδοτούμενης πράξης.

Τα μεταφορικά μέσα αφορούν μόνο αυτά που προορίζονται για την διακίνηση ειδών εντός των ορίων της επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Κατ. Δαπάνης 3: Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

Οι επενδυτικές δαπάνες της Κατηγορίας 3 αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για τις ανάγκες της επιχείρησης και συγκεκριμένα δύνανται ενδεικτικά να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών
 • ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων
 • διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα
 • ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce
 • σύνδεση σε e-marketplaces
 • ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine optimizations, accelerators κτλ)
 • ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης
 • ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης
 • ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET,
 • ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS)
 • διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών
 • λογισμικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back – up / Data Recovery , script, λογισμικό κρυπτογράφησης, λογισμικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας Αστοχιών
 • κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
 • λοιπές λειτουργίες της επιχείρησης

Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμο. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος αυτού.

Τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι επιλέξιμα μέχρι το πέρας της περιόδου υλοποίησης.

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.

Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών, που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες).

Κατ. Δαπάνης 4: Προμήθεια μεταφορικού μέσου / επαγγελματικού οχήματος

Αφορά στην προμήθεια ενός (1) μικρού επαγγελματικού οχήματος με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000€, αναγκαίου για τη λειτουργία της επιχείρησης, που συμβάλλει σαφώς στο στόχο της, σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Κατ. Δαπάνης 5: Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης (<1500€/Είδος)

Οι επενδυτικές δαπάνες της Κατηγορίας 5 αφορούν σε αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου) που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Πράξης.

Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεμάχιο κάτω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ).

Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης
β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές
γ) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος
δ) το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
ε) οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα τη χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού και αποσβέσεων θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και οι αποσβέσεις να διενεργούνται με βάση την εθνική φορολογική νομοθεσία (Κ.Φ.Ε.).

Κατ. Δαπάνης 6: Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Οι Επενδυτικές δαπάνες προσωπικού πρέπει να παρουσιάζουν συνάφεια με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης περιόδου υλοποίησής του και ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω:

 • Στο μισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό δε μπορεί να ξεπεράσει τις 15.000 € ανά ΕΜΕ και η διάρκεια συμπλήρωσης της μιας ΕΜΕ μπορεί να εκτείνεται από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών μέχρι και τη μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.
 • Η συμπλήρωση της μιας ΕΜΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν ή περισσότερους εργαζομένους.
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που αφορά σε κλάσμα ΕΜΕ, δύναται να επιδοτηθεί.
 • Ο νεοπροσλαμβανόμενος εργαζόμενος πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Η πρόσληψη πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του έτους που προηγήθηκε της ένταξης στη Δράση.
 • Ειδικότερα, οι ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) του επιχορηγούμενου διαστήματος πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης του έτους 2021. Οι υφιστάμενες ΕΜΕ (ΕΜΕ 2021) δεν δύναται να μειωθούν κατά το επιχορηγούμενο διάστημα.
 • Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Κατά την περίοδο υλοποίησης, η επιχείρηση αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την κάλυψη της βαθμολογίας, που έχει λάβει σύμφωνα με το κριτήριο «Β.1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης υπολογιζόμενης σε ετήσιες μονάδες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας (Ε.Μ.Ε)

Κατ. Δαπάνης 7: Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

Επιδότηση των δαπανών των ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων των υπό σύσταση ή των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η δαπάνη προηγούμενων οφειλών στον ασφαλιστικό φορέα δεν μπορεί να καλυφθεί από τη Δράση.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που δύναται να πιστοποιηθούν θα πρέπει να είναι βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες, με βάση τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Κατ. Δαπάνης 8: Εκπαίδευση προσωπικού/εταίρου

Εκπαίδευση / κατάρτιση προσωπικού (υφιστάμενου και νέου) καθώς και των εταίρων σε θέματα σημαντικά για τη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και Οργάνωσης και υποστήριξης εν γένει εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων (coaching – mentoring), που συμβάλλουν σαφώς στο στόχο της σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης και να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά ώρα εκπαίδευσης είναι 20€.

Κατ. Δαπάνης 9: Δαπάνες προβολής – προώθησης – δικτύωσης

Οι επενδυτικές δαπάνες της Κατηγορίας 9 αφορούν την προβολή της επιχείρησης και των προϊόντων/υπηρεσιών της καθώς και τη δικτύωσή της, που συμβάλλουν σαφώς στο στόχο της σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο και ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω:

 • Δαπάνες συμμετοχής σε Εμπορικές ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων (εταίροι/μέτοχοι ή υπάλληλοι της επιχείρησης) είναι επιλέξιμα έως του ποσού των 3.000 € ανά έκθεση

Δαπάνες προβολής προϊόντων / υπηρεσιών

 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά έντυπα ή ειδικές ιστοσελίδες . Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ. αγορά χρόνου σε ραδιοτηλεοπτικά/τηλεοπτικά μέσα)
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα
 • Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας (έως και 3 ημέρες) που πραγματοποιούνται σε καταστήματα του
 • Δημιουργία-κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) Ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, μέχρι του ποσού των 1.500€
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

Κατ. Δαπάνης 10: Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης επενδυτικού σχεδίου ενίσχυση

Οι επενδυτικές δαπάνες της Κατηγορίας 10 αφορούν την υποστήριξη της επιχείρησης, για λήψη υπηρεσιών που συμβάλλουν σαφώς στο στόχο της σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο και ειδικότερα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:

 • τη σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης
 • παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της επένδυσης 

Το κόστος παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμο για το μέχρι του ποσού των 3.000€.

Οι δαπάνες που δεν συμβάλουν στους βασικούς σκοπούς του προτεινόμενου έργου όπως μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόκτησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, καθώς και για μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και παρεμφερείς μελέτες δεν είναι επιλέξιμες.

Κατ. Δαπάνης 11: Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

Οι επενδυτικές δαπάνες της Κατηγορίας 11 αφορούν δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, καθώς και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουμένων όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη) που αφορούν αποκλειστικά στον επαγγελματικό χώρο.

Επιλέξιμοι είναι οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι το κόστος σύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, κτλ., δεν είναι επιλέξιμο.

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για μίσθωση επαγγελματικών χώρων ιδιοκτησίας συγγενικών προσώπων έως 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) των εταίρων ή συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η υπενοικίαση του επαγγελματικού χώρου, που επιχορηγείται στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, σε τρίτους.

Κατ. Δαπάνης 12: Προμήθεια αναλώσιμων & Α΄ υλών

Οι επενδυτικές δαπάνες που αναφέρονται επιγραμματικά στον Πίνακα 1 αφορούν τις δαπάνες της επιχείρησης, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, α΄ υλών καθώς και ενδιάμεσων προϊόντων σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία, που συμβάλλουν σαφώς στο στόχο της σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους, δε συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες για αγορά τόνερ όταν η επιχείρηση δε διαθέτει εκτυπωτή).

Κατ. Δαπάνης 13: Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για ενίσχυση του σχεδιασμού και ανάπτυξης και υλοποίησης του πρωτοτύπου νέων προϊόντων/υπηρεσιών προς δειγματισμό και επίδειξη καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιήσεων ή και εγκατάσταση πιστοποιημένων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το
υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο:

 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντος/υπηρεσίας
 • Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες πιστοποίησης και δοκιμών προϊόντων/υπηρεσιών
 • Κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων για την ανάπτυξη πρωτοτύπου

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως λογισμικό ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα κλπ, είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,
β) πρέπει να είναι αποσβεστέα,
γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή,
δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: Camping ,Watersports ,Αγροτουρισμός ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,ΕΣΠΑ ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολύ μικρές ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπό σύσταση επιχειρήσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές Ενίσχυση Επιχειρήσεων
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις