February 24, 2024 5 min read
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Διαγωνισμός καινοτομίας για startups

Share

Tην έναρξη διαγωνισμού –με έμφαση στα κριτήρια ESG και την καινοτομία, ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σε συνεργασία με το Elevate Greece του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στις startups επιχειρήσεις του Elevate Greece. Αφορά στη δημιουργία εφαρμογών και πλατφορμών για την ενσωμάτωση και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων και παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) όπως και του βαθμού καινοτομίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων, με στόχο τη διεύρυνση της περιμέτρου των επιχειρήσεων που θεωρούνται πιστοληπτικά ικανές (bankable).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας Elevate Greece με καταληκτική ημερομηνία υποβολής να είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Συμφωνία μεταξύ του Συμμετέχοντα και της HDB

Ο Διαγωνισμός ESG Innovation Challenge («Διαγωνισμός») προσφέρεται από την Hellenic Development Bank («HDB») σε συνεργασία με το Elevate Greece σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον Διαγωνισμό («Συμμετέχοντες»)και προϋποθέτει την αποδοχή χωρίς τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν («Όροι»). Η υποβολή από τους Συμμετέχοντες της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό («Υποβολή») συνιστά τη συμφωνία τους με τους ακόλουθους Όρους.

Δήλωση Διαγωνισμού καινοτομίας

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG Περιβαλλοντικών (Environmental), Κοινωνικών (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) και η υιοθέτηση κριτηρίων καινοτομίας για την παρακολούθηση της παραγωγής, της αφομοίωσης και της εκμετάλλευσης με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα στην αξιολόγηση επιχειρήσεων, αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. Ο όρος «ESG» αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα. Μέσω δεικτών που καταγράφουν επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας εταιρικής διακυβέρνησης (δείκτες ESG) και καινοτομίας αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο α) της γνώσης και παρακολούθησης πρακτικών ESG (Environmental, Social and corporate Governance) από επιχειρήσεις και β) της αξιολόγησης και παρακολούθησης του βαθμού καινοτομίας επιχειρήσεων και της αξιολόγησης επίτευξης ενός καινοτόμου project, διαμορφώνουν άποψη τόσο για κριτήρια ESG όσο και αυτά που σχετίζονται με το βαθμό καινοτομίας και καλούνται να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν εφαρμογές ή και πλατφόρμες ή εύχρηστα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence), τα οποία μετατρέπουν τα δεδομένα κάθε επιχείρησης σε πληροφορίες από όπου αυτά και αν προέρχονται μαζί και με άλλες ενδεχομένως πηγές ανοικτών δεδομένων (open data) και τα χρησιμοποιούν ώστε να αποτελέσουν μέρος μιας συνολικότερης διεργασίας πιστοληπτικής και γενικότερα αξιολόγησης (Credit/Investment Scoring) πέρα από τη χρήση των παραδοσιακών τραπεζικών κριτηρίων, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα θεωρούνται πιστοληπτικά ικανές (bankable).

Περιγραφή του Διαγωνισμού καινοτομίας για τις startups

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB – Hellenic Development Bank), επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης και να διευρύνει την πιστοληπτική τους ικανότητα (bankability), ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή αναζητά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας εναλλακτικής διεργασίας αξιολόγησης (Credit & Investment Scoring) πέρα από τη χρήση των παραδοσιακών τραπεζικών κριτηρίων.

Κατά συνέπεια, και με βάση τη θεώρηση ότι η διαφάνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών έχει άμεσο και θετικό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση υγιών αναπτυξιακών σχεδίων, η ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί στο σύνολό της.

Θεματικές ενότητες του διαγωνισμού των startups

1. ESG Scoring: Μεθοδολογία, εφαρμογές πλατφόρμες και εφαρμογές Business Intelligence που παρέχουν αυτοματοποίηση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση πολιτικών και πρακτικών ESG (Environmental, Social and corporate Governance) από επιχειρήσεις, με στόχο να προσαρμοστούν σε πιστοδοτικά κριτήρια για εναλλακτικό Credit Scoring και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) ή/και να αποτελέσουν κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων, για παράδειγμα από ESG funds ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό σχήμα ενδιαφέρεται.

2. Innovation Scoring: Μεθοδολογία, εφαρμογές πλατφόρμες και εφαρμογές Business Intelligence που παρέχουν αυτοματοποίηση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση του βαθμού καινοτομίας επιχειρήσεων, της αξιολόγησης επίτευξης του project μέσα από έλεγχο κριτηρίων/KPIs με εφαρμογή στη δημιουργία εναλλακτικού Credit Scoring ή και ειδικότερης αξιολόγησης.

Και για τις δύο θεματικές ενότητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον τα παρακάτω:

· Eκπαιδευτική e-learning πλευρά, είτε ως μέρος της προτεινόμενης λύσης, είτε αυτόνομα.

· Οπτικοποίηση δεδομένων (dashboards) και εργαλεία Business Intelligence

Μπορεί να υποβληθεί πρόταση για το κάθε Challenge ξεχωριστά ή μια πρόταση που θα καλύπτει και τις δύο θεματικές ενότητες.

Διαδικασία

11 Σεπτεμβρίου – 30 Σεπτεμβρίου: Περίοδος υποβολής προτάσεων στην πλατφόρμα του Elevate Greece

1 Οκτωβρίου – 8 Οκτωβρίου: Πρώτη αξιολόγηση και επικοινωνία με semi-finalist

15 Οκτωβρίου: Pitching & τελική αξιολόγηση

Επιβράβευση / Πιθανή Συνεργασία

Η HDB παρέχει δυνατότητα χρηματοδότησης PoC (Proof of Concept) μέχρι το ποσό των 40.000 ευρώ και για τις δύο θεματικές συνολικά (20.000 για κάθε θεματική ενότητα). Επίσης υπάρχει η προοπτική σύναψης συμβάσης εμπορικής συνεργασίας με την/τις εταιρεία/ες που θα διακριθούν

Η ιδέα θα αναγνωριστεί και θα προβληθεί από την HDB και το δίκτυο συνεργατών της, ως προς τη συμβολή θα έχει στη διεύρυνση του bankability με θετικό αντίκτυπο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Επιλεξιμότητα καινοτομίας για τις startups

Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε νομική οντότητα (νεοφυής επιχείρηση) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Επίσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα «Elevate Greece» κατά τη στιγμή της συμμετοχής («Συμμετέχων»). Η «Elevate Greece» είναι η επίσημη πλατφόρμα και η κορυφαία πηγή για εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό οικοσύστημα startups. Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο αρχείο νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Για τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα κριτήρια για την εγγραφή επιχειρήσεων στο εν λόγω μητρώο δείτε συγκεκριμένα: (α) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας αριθμ. 134622/ ΦΕΚ Β’/5587/18.12.2020 «Σύσταση προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια για την εγγραφή επιχειρήσεων στο εν λόγω μητρώο» και β) στο δικτυακό τόπο: https://elevategreece.gov.gr/startup-registry/).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή διοικούνται από εργαζομένους της HDB.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις