March 5, 2024 5 min read
Δάνεια έως 25.000€ χωρίς εξασφαλίσεις

Share

Δάνεια έως 25.000€ χωρίς εξασφαλίσεις εμπράγματες και με διάρκεια αποπληρωμής έως 10 χρόνια, θα μπορούν να λαμβάνουν σύντομα οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και φυσικά πρόσωπα που αυτή τη στιγμή, λόγω των συνθηκών και της αδυναμίας τους να παράσχουν εγγυήσεις, είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα.

Η δυνατότητα αυτή θα δοθεί μέσω του νομοθετικού πλαισίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις, το οποίο εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη.

Το σχετικό νομοθέτημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ευρεία χρήση του εργαλείου των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Μικροδάνεια θα μπορούν να χορηγούν αυτόνομα όσοι φορείς (επιχειρήσεις, τράπεζες, επιμελητήρια κ.ο.κ.) πληρούν τους όρους που θα τίθενται από το νόμο.

Σύμφωνα με το προωθούμενο πλαίσιο, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα την Ελλάδα θα ιδρύονται και θα λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διευκρινίζουμε ότι σήμερα η χορήγηση μικροδανείων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς οι φορείς μικροχρηματοδότησης που δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα, όπως η AFI και το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), ελλείψει θεσμικού πλαισίου ανάλογου με αυτό που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δανειοδοτήσεις μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού συστήματος. Πλέον, ιδρύματα μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να συσταθούν και να λειτουργούν εκτός τραπεζικού συστήματος, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Οι πρώτες άδειες για ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, εκτιμάται ότι θα δοθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019. Υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια εξ αυτών να χορηγούν δάνεια και με επιδοτούμενο επιτόκιο, καθώς προβλέπεται ότι τα ιδρύματα αυτά θα μπορούν να εξασφαλίζουν κεφάλαια από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Όπως ισχύει σήμερα με το ΕΤΕΑΝ, στις περιπτώσεις αυτές, ένα μέρος του επιτοκίου θα είναι επιδοτούμενο. Ωστόσο, αυτές οι παράμετροι θα εξειδικευθούν με απόφαση του υπουργού Οικονομίας.

Οι μορφές των δανείων

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα συσταθούν θα πρέπει να χορηγούν τις εξής μορφές μικροχρηματοδοτήσεων:

 1. Επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις Ως τέτοιες νοούνται ιδίως:
  • όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,
  • προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού,
  • αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.
 2. Προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις Ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτής λήξης, για:
  • εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ,
  • την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων: – ανεργία, – αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση.

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνεια

 1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:
  • πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,
  • φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,
  • αυτοαπασχολούμενοι,
  • φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 2. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:
  • φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών,
  • δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής,
  • ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τις δραστηριότητες χρηματοδότησης, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων οφείλουν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης για όλες τις επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις στους δικαιούχους τους.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Επιχειρηματική εκπαίδευση στις τεχνικές διαχείρισης των επιχειρήσεων, όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τη διαχείριση προσωπικού.
 • Στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και ενημέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά.
 • Στήριξη για τον ορισμό της πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Υποστήριξη για τον εντοπισμό και τη διάγνωση της πιθανής κρισιμότητας της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου.

Χωρίς υποθήκη για Δάνεια έως 25.000€

Με δεδομένο ότι η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα λήψης δανείου σε όσους δεν μπορούν να παρέχουν τις εγγυήσεις που ζητούν σήμερα οι τράπεζες, προβλέπεται ότι η μικροχρηματοδότηση δεν θα εξασφαλίζεται με ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια αλλά και δεν θα υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ, για κάθε δικαιούχο.

Το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να χορηγεί στον ίδιο δικαιούχο νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο, και συνολικά αυτή δεν υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ, ενώ μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη τριτεγγυητή πριν τη χορήγηση επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη. Οι μικροχρηματοδοτήσεις επιβαρύνονται με την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α’ 178), για την απόδοση της οποίας υπεύθυνα είναι τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ελέγχουν, πριν τη χορήγηση κάθε μορφής μικροχρηματοδότησης, αν τηρείται ο σκοπός αυτής και απαιτούν συγκεκριμένα αποδεικτικά έγγραφα από τον δικαιούχο.

Υποχρέωση διαφάνειας στους όρους συναλλαγών για Δάνεια έως 25.000€

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων συνάπτουν σύμβαση με τους δικαιούχους, στην οποία μεταξύ άλλων περιγράφονται οι όροι δανειοδότησης και ειδικότερα:

 • το επιτόκιο της μικροχρηματοδότησης, επισημαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο ή συνδυασμό και των δύο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
 • το συνολικό κόστος της μικροχρηματοδότησης,
 • η διάρκεια αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης,
 • ο αριθμός και το ποσό των δόσεων,
 • το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, και το κόστος αυτών,
 • η διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών,
 • το δικαίωμα καταγγελίας,
 • η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό έχει ήδη γίνει εκταμίευση του δανείου. Στην τελευταία περίπτωση, το συνολικό ποσό επιστρέφεται άτοκα στο ακέραιο εφάπαξ, ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαναχώρησης, αλλά ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με το αντίστοιχο διαχειριστικό κόστος.

Σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενης οφειλής, το ίδρυμα μικροχρηματοδότησης εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Startups ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δάνειο ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις