April 23, 2024 5 min read
Κομισιόν: Έγκριση 50 εκατ. για στήριξη στον κτηνοτροφικό τομέα στην Ελλάδα

Share

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 50 εκατ. ευρώ για στήριξη στον κτηνοτροφικό τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το ελληνικό μέτρο για τον κτηνοτροφικό τομέα

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης, καθεστώς 50 εκατ. ευρώ για στήριξη στον κτηνοτροφικό τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα και πλήττονται από την αύξηση του κόστους των εισροών λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι από τον κτηνοτροφικό τομέα θα μπορούν να λάβουν ποσό ενίσχυσης ίσο με:

 • το 2% του κύκλου εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ το 2021
 • το 2% των ακαθάριστων εσόδων τους το 2020, ανάλογα με το αν υπόκειντο ή όχι σε ΦΠΑ το 2021

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Ειδικότερα, η ενίσχυση:

 • δεν θα υπερβαίνει τις 35 000 ευρώ ανά δικαιούχο
 • θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Στις 23 Μαρτίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Περιορισμένα ποσά ενίσχυσης, σε οποιαδήποτε μορφή, έως 35 000 ευρώ για τις πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και έως 400 000 ευρώ ανά επιχείρηση που πλήττεται από την κρίση σε όλους τους άλλους τομείς
 • Στήριξη της ρευστότητας με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων και επιδοτούμενων δανείων
 • Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Οι ενισχύσεις, οι οποίες θα μπορούν να χορηγηθούν υπό οποιαδήποτε μορφή, θα αποζημιώνουν εν μέρει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις πλέον ενεργοβόρες, για το πρόσθετο κόστος λόγω των έκτακτων αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική ενίσχυση ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των επιλέξιμων δαπανών. Ανώτατο όριο είναι τα 2 εκατ. ευρώ σε δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν η επιχείρηση υφίσταται ζημίες εκμετάλλευσης, ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση για να εξασφαλιστεί η συνέχιση μιας οικονομικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, για τους ενεργοβόρους χρήστες, οι εντάσεις ενίσχυσης είναι υψηλότερες. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα εν λόγω ανώτατα όρια, έως 25 εκατ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς και υποτομείς που πλήττονται ιδιαίτερα, έως 50 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγχόμενες από τη Ρωσία οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.

Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης περιλαμβάνει ορισμένες διασφαλίσεις

 • Αναλογική μεθοδολογία: Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του ποσού των ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε επιχειρήσεις και της κλίμακας της οικονομικής τους δραστηριότητας και έκθεσης στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.
 • Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: για παράδειγμα με τον ορισμό των ενεργοβόρων χρηστών ως επιχειρήσεις για τις οποίες η αγορά ενεργειακών προϊόντων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 3% της αξίας της παραγωγής τους.

Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης θα εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από την εν λόγω ημερομηνία αν θα χρειαστεί να παραταθεί. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πλαισίου, το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής θα τελούν υπό επανεξέταση από την Επιτροπή. Θα λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και στις λοιπές αγορές συντελεστών παραγωγής. Καθώς επίσης και η γενική οικονομική κατάσταση. Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης συμπληρώνει τις ευρείες δυνατότητες των κρατών-μελών να σχεδιάζουν μέτρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε για τις κρατικές ενισχύσεις. Για παράδειγμα, οι κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να βοηθούν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ελλείψεις ρευστότητας και τις επιχειρήσεις που χρειάζονται επείγουσα ενίσχυση διάσωσης. Επιπλέον, το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αποζημιώνουν επιχειρήσεις για τις ζημίες που προκαλούνται άμεσα από έκτακτες περιστάσεις, όπως εκείνες που προκαλούνται από την τρέχουσα κρίση. Πέραν τούτου, στις 19 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο υπό τις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού. Το προσωρινό πλαίσιο για την COVID τροποποιήθηκε στις:

 • 3 Απριλίου 2020
 • 8 Μαΐου 2020
 • 29 Ιουνίου 2020
 • 13 Οκτωβρίου 2020
 • 28 Ιανουαρίου 2021
 • 18 Νοεμβρίου 2021

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Αγροτικός τομέας ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ,Στερεά Ελλάδα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Αγρότης,Αγροτικές Επενδύσεις,Ενίσχυση Επιχειρήσεων
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις