June 25, 2024 5 min read
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση: ERANETs 2021A

Share

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης: ERANETs 2021A - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs του ΕΠΑνΕΚ. Η απόφαση αφορά την ένταξη τριάντα τριών (33) πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.605.569,32 ευρώ. 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.

Στόχοι της Δράσης ERANETs 2021A

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ Φορέων διαφορετικών Κρατών μελών και συνδεδεμένων Κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των Προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

 • είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
 • εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
 • χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους Οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες Αρχές

Προϋπολογισμός Δράσης 

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 10.126.000,00 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ο προϋπολογισμός αφορά στις εξής Ευρωπαϊκές Προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • EURONANOMED ΙΙΙ JTC 2020,
 • SOLAR ERANET COFUND 2/Additional Joint Call,
 • ICT-AGRI-FOOD Cofunded Call 2019,
 • ERA-MIN 2 JOINT CALL 2019
 • CSP ERA-NET Cofund 1st Call
 • ICRAD Cofunded Call
 • ERA PER-MED JTC 2020
 • NEURON JTC 2020
 • CHIST-ERA IV Call 2019
 • BIODIVERSA "2019-2020 Joint COFUND Call
 • JPI CH/Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP Call)
 • AQUATIC POLLUTANTS COFUND CALL
 • BLUE BIO ERANET COFUND - 1st ADDITIONAL CALL
 • ACCELERATING CCUS TECHNOLOGY (ACT 3 Call)

Δικαιούχοι της Δράσης 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
β) Επιχειρήσεις,
γ) Λοιποί φορείς, που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 1. Αγροδιατροφή
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Υλικά και Κατασκευές
 8. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
 9. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs)
 10. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS «Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων».

Επιλέξιμες Δαπάνες για το ERANETs 2021A

Επιλέξιμες για το ERANETs 2021A είναι οι αναφερόμενες δαπάνες στα άρθρα 25, 28 & 29 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014. Ειδικότερα:

i.  Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (Αρθρο 25)

α) δαπάνες προσωπικού

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

δ) δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

ζ) δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας

ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ (Αρθρο 28)

α) οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
β) οι δαπάνες για την απόσπαση από Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

iii. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (Αρθρο 29)

α) δαπάνες προσωπικού
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
δ) δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη.

Προϋπολογισμός έργων ERANETs 2021A

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 ευρώ, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι  250.000,00 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή (δημόσια δαπάνη).

Ένταση ενίσχυσης

Από 15 - 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Ενίσχυσης.

Διάρκεια υλοποίησης των έργων ERANETs 2021A

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης σε εθνικό επίπεδο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/06/2023 που ορίζεται ως ημερομηνία λήξης όλων των έργων της Δράσης.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δημόσιος Τομέας ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Ευρωπαϊκά προγράμματα ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις