December 11, 2023 5 min read
Αυτά είναι τα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού νόμου

Share

Σειρά από φορολογικά κίνητρα και διευκολύνσεις περιέχει το νομοσχέδιο του αναπτυξιακού νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με αυτό, ιδρύεται η "Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ" ενώ προβλέπονται 10ετείς άδειες παραμονής για «μεγάλους» επενδυτές και αγοραστές ακινήτων. Παράλληλα, προβλέπονται στρατηγικές επενδύσεις από την εκκλησία.

Σε ότι αφορά τα φορολογικά κίνητρα, το σχετικό άρθρο του νομοαζεδίου προβλέπει ότι «με το νόμο που κυρώνει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, ο προορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με ειδικό τρόπο, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων".

Παράλληλα προβλέπονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους.

Στο πλαίσιο αυτό με το νομοσχέδιο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού  Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» δίδεται:

 • Δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.
 • Απελευθερώνεται η  επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια. Ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές.
 •  Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρή χρήση των φοροαπαλλαγών ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και  η βιωσιμότητα τους.
 • Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.
 •  Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα. Ισχύει εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.
 • Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως Τράπεζες και ελεγκτικές εταιρείες. Ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.
 •  Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.
 • Επαναφέρεται το όριο κύρωσης από την Βουλή από τα €150 εκατομμύρια στα €50 εκατομμύρια.
 • Παρέχεται επίσης νομοθετική εξουσιοδότηση, για ανάθεση ελέγχων επενδυτικών σχεδίων σε πιστοποιημένους φορείς, προς υποβοήθηση του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών και υπό την τελική έγκριση της Διοίκησης. Με την έκδοση υπουργικής απόφασης, θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων.
 • Συστήνεται αυτοτελές τμήμα  επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σκοπός της είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο, διότι μέσω των πορισμάτων θα εντοπίζεται κάθε δυσλειτουργία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Υδατοδρόμια

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται σε ειδικό κεφάλαιο  η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων. Επιτρέπεται η δημιουργία υδατοδρομίου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ορίζεται μία Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως κύρια αρμόδια να παραλάβει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο του ενδιαφερόμενου και να λάβει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις απαραίτητες εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Δημιουργείται επίσης υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό Στρατηγικών Επενδύσεων, ως κίνητρο για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων στη χώρα.

Στρατηγικές Επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Μέσω του αναπτυξιακού παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία.

Συστήνεται  επίσης η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις Στρατηγικών Επενδύσεων. Με την σύσταση της Γ.Δ.Σ.Ε. αποσαφηνίζεται πλήρως το τοπίο σχετικά με την διαδικασία της αδειοδότησης. Αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειρίζεται τον επενδυτικό φάκελο. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» στοχεύει με την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου που διαθέτει στην προσέλκυση όλο και περισσότερων επενδύσεων και την παροχή τεχνογνωσίας.

Η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» θα εισηγείται στη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) την υποβολή επενδύσεων που πιθανόν να μην πληρούν κάποια από τα κριτήρια που ενδεικτικά έχουν τεθεί από την εν λόγω επιτροπή, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν συνολικά σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας της χώρας.

Καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Προωθείται αύξηση της Διαχειριστικής Αμοιβής η οποία θα καταβάλλεται σε δύο στάδια και σε συνάρτηση με την εξέλιξη της επένδυσης.  Επίσης καταργείται η ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών και αντικαθίσταται με την έκδοση «πολυάδειας».

Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα. Γίνεται με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων ετών παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ.

Εκκλησία

Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων  Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), που διέπουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων  αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τα οποία προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ, του ν. 3894/2010, περί δημοσίων Ακινήτων.  Χρήση των σχετικών πλαισίων μπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήματος του επενδυτή.

Εισάγεται διάταξη προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Και κατ΄επέκταση και των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).  «Η υπαγωγή στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Έτσι ώστε, πέραν των άμεσων και σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων για τη συνολική εθνική οικονομία, να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό - κοινωνικό έργο της Εκκλησίας» αναφέρεται σχετικά.

Αττικό Παράκτιο Μέτωπο

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία της «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με διάρκεια ζωής 99 έτη. Έχει «σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου».

Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση δημόσιων ακινήτων που ευρίσκονται εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, περιέρχονται στην Εταιρεία με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών, και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Αναφέρεται ρητά ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ. «Η Εταιρεία δεν δύναται να μεταβιβάσει καθ’ οιοδήποτε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)».  Ωστόσο, «η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομα της».

Τρεις νέες επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Με το νομοσχέδιο κυρώνονται οι αποφάσεις για την υπαγωγή 5 επενδύσεων (τρεις νέες και δύο τροποποιήσεις)  στον Ν. 3299/2004:

 • Επένδυση Τουριστικής Εταιρείας Ήλιος Α.Ε. Για ίδρυση συνεδριακού κέντρου, εκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελούντα Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού €50,45 εκατομμυρίων
 •  Επένδυση εταιρείας Kavala Float Glass Α.Ε. για ίδρυση μονάδας κατασκευής υαλοπινάκων στην ΒΙΠΕ Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού €97,5 εκατομμυρίων
 • Επένδυση εταιρείας Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε. Για ίδρυση αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή Χαλανδρίτσα, του Δήμου Φαρρών, του Νομού Αχαίας, συνολικού προϋπολογισμού €94,6 εκατομμυρίων
Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις