ΕΣΠΑ

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


  Investment amount to qualify
 >72.000.000
  Subsidy
 -
  Deadline
 2012-02-17

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη νέων επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε αυτές, προς αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού που πλήττεται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την ανάπτυξή τους, σε μία προσπάθεια αναστροφής της ύφεσης και των συνεπειών της.

Οι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στα παρακάτω:

 • Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
 • Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
 • Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
 • Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας, σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 1
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

ΔΡΑΣΗ 2
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 72.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής:

 • 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1: (Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος) —>53.443.299 €
 • 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας) 18.556.701 € —>ΣΥΝΟΛΟ 72.000.000€

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και ανώτατο 20.000 €.
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη)

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 1:

 • Ενοίκια
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
 • Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών Νομική Λογιστική
 • Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού σχεδίου
 • Δαπάνες κατάρτισης
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού/ Πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων
 • Νέα θέση εργασίας(1 ΕΜΕ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 2:

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 15/11/2011 έως και 17/02/2012.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 1/1/2011 και έως και την 11/10/2011 (νεοϊδρυθείσες) θα πρέπει:

 • να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναγράφονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος Ι του παρόντος οδηγού
 • να έχουν (τα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης και οι εταίροι σε αντίθετη περίπτωση) συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν νόμιμα
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης ή διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης και να μην είναι προβληματικές.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 12/10/2011 έως και την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης (υπό σύσταση) θα πρέπει:

 • να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
 • να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο/ους ΚΑΔ που αναγράφονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος Ι του παρόντος οδηγού
 • να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης ή διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης και να μην είναι προβληματική.
 • να λειτουργούν νόμιμα
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις